Mübarek Gün ve Geceler

Mevlid Kandili

Mevlid Kandili

Mevlid Kandili

Mevlid Nedir?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” manasına gelen mevlid kelimesi, yaygın bir şekilde Fahr-i Kâinat Efendimiz’in (s.a.v) doğum zamanı için kullanılmaktadır. Resûl-i Ekrem (s.a.v) milâdî 571 yılında kameri aylardan Rebîülevvel ayının 12’nci gecesi doğmuştur. Bu geceye “Mevlid Kandili” denir.

Sahih rivayetlerle aktarıldığına göre bu gün pazartesi günüdür. İbn Abbas (radıyallahu anh) şöyle demiştir:

Rasulullah (s.a.v) pazartesi günü dünyaya geldi, O’na pazartesi günü peygamberlik verildi, Mekke’den Medine’ye pazartesi hicret etti, Medine’ye girişi pazartesi oldu. Pazartesi de vefat etti.“¹

İlk Mevlid Kutlamaları

Hz. Peygamber (s.a.v), sağlığında doğum yıl dönümünü kutlamamıştır, fakat aşığıda da belirtileceği üzere bu günü oruç tutarak geçirmiştir. Allah Resûlü (s.a.v) ümmeti üzerine yük olmaması için böyle bir tavsiyede de bulunmamıştır.

Osmanlı’nın ilk yıllarında resmi olmasa da kutlamaların yapıldığı bilinmektedir. Ancak ilk resmi kutlama Sultan III. Murad Han zamanında (1588) başlatılmış ve bu kutlamalar Sultan Ahmed Camii’nde yapılmıştır. Bu uygulama daha sonra bütün Osmanlı coğrafyasına yayılmıştır.

Mevlid Kandili’nin Önemi

Allah Teâlâ’nın bu ümmete ihsan ettiği nimetlerin en büyüğü, Efendimiz s.a.v.’in dünyaya gelmesi ve bizlere peygamber olmasıdır. Yüce Mevlâ ayet-i kerimede şöyle buyuruyor:

Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkardan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmet, öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütuf ta bulunmuştur.” (Âl-i İmrân Sûresi, 164. âyet meâli)

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) gönderilmesi hakikatte göklerin, yerlerin, güneş ve ayın, rüzgarın, gece ve gündüzün yaratılmasından çok daha büyük bir nimettir. O’nun (s.a.v) peygamber olarak gönderilmesiyle dünya ve ahiretin hayırları tamamlanmıştır. Allah’ın kulları için razı olduğu din kemale ermiştir.

Mevlid Kandili’nde Yapılacak İbadetler

Resûlullah‘ın (s.a.v) doğum yıld dönümlerinde okunan mevlidleri saygı ve huşû içinde dinlemek, O’nun (s.a.v) mübarek ruhuna salat ve selam okumak hiç şüphesiz sevgili Peygamberimiz’e (s.a.v) olan sevgi ve bağlılığın bir ifadesidir. Dolayısıyla dine aykırı hususlar barındırmayan mevlidlere katılmak ve dinlemek mevlid gecelerinde yapılacak güzel işlerden sayılır. Çünkü okunan her mevlidde Resûl-i Ekrem’e (s.a.v), âline ve ashabına çokça salatü selâm getirilir. Salatü selâm okumak ise hem Kur’an’da hem de hadis-i şeriflerde bizlere emir buyrulmuş hususlardandır.

Mevlidlere katılmak kadar kendi evinde yahut bir başka mekanda mevlid tertip edip insanları davet etmek, burada insanları doyurmak ve bütün bunları Allah Resûlü’nün (s.a.v) doğumu vesilesiyle bir sevinç nişanesi olarak yapmak oldukça önemlidir.

Bu ve diğer mübarek gecelerde kişi kendisinin, ailesinin ve tüm müslümanların selameti, affı ve mağfireti için dualar etmeli, kazâ namazları varsa onları kılmaya çalışmalıdır. Mevlid günü oruç da tutulabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) pazartesi orucunun faziletini sorduklarında doğduğu gün olduğunu söylemiştir. Yine bu günlerde sürekli Kur’ân-ı Kerîm okumalı ve ibadete gayret sarf edilmelidir.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) Doğdu Gece Gerçekleşen Önemli Olaylar

  • Medayin şehrinde İran kralının sarayının 14 burcu yıkıldı.
  • Mecusilerin tapınaklarında 1.000 yıldır döndürülmeden yakılan kutsal ateşleri birden bire söndü.
  • İran’da Save Gölü kurudu.
  • İran’da bin yıldır suları iyice kesilmiş olan Semave Deresi taştı ve çevresini su bastı.
  • Gökyüzünde büyük bir yıldız doğdu. Yahudi alimleri, Tevrat’ta belirtilen peygamberin doğduğunu anladılar ve aralarında huzursuzluklar başladı.
  • Devrin yıldızlarla ilgilenen müneccimleri, o gece yeni bir yıldızın gökyüzünde ortaya çıkmasına tanık oldular.

Ek Açıklamalar:
¹ İbn Recep el-Hanbelî, Letâifü’l-Maârif, s. 189
² Âl-i İmrân Sûresi, 164. Âyet meâli

Bir Yorum Bırak