Muhabbet Divanı

Alvarlı Efe Hazretleri – Firkatnâme-i Ramazân

Alvarlı Efe Hazretleri – Firkatnâme-i Ramazân Şiiri

Selâm olsun size ihvân-ı îmân
Bu dem elden gider derdlere dermân.

Göründü firkat-i mâh-i hidâyet
Göründü gurûb-i bedr-i se’âdet.

Nihâyet buldu bu eyyâm-ı rahmet
Bu ümmet-i Muhammed’e bu devlet.

Nüzûl-i rahmet-i Rahmân demâdem
Olurdu bî-‘aded ey nûr-i dîdem.

İnerdi arş-ı a’zamdan füyûzât
Olurdu rahm-i Rahmânî fütûhât.

Olurdu sâimân garîk-ı rahmet
Bulurdu kâimân nûr-i muhabbet.

Hudâ kullarını âzâd ederdi
Cehennemden Hudâ ib’âd ederdi.

Tecellî nûru her düşde doğardı
Demâdem emtâr-ı rahmet yağardı.

Mübârek Ramazân şehr-i şerâfet
Gider elden bu ezmân-ı se’âdet.

Bizi kabûl ede Hazret-i Mevlâ
Bizi afv eyleye Zât-ı Te’âlâ.

Bizi kabûl ede Habîb-i Rahmân
Meğer râzı ola mâh-ı Ramazân.

Kerîm’in kereminedir dehâlet
Cenâb-ı zü’l-keremdendir hidâyet.

Bizi bahş eyleye Peygamberine
Habîbine nebîler serverine.

Bizi bahş eyleye Âl-i Abâ’ya
Bizi bahş ede nûr-i Mürtezâ’ya.

Bizi bahş eyleye Hakk çâr-i yâre
Bizi bahş eyleye nûr-i dîdâre.

Salâtımız Muhammed Mustafâ’ya
Selâmımız Aliyyü’l-Mürtezâ’ya.

Salâtullah selâmullah demâdem
Cemî’-i enbiyâya nûr-i dîdem.

Bu firkat-nâmemiz yâdigâr olsun
Lutfî tarafından bergüzâr olsun.

Alvarlı Efe Hâce Muhammed Lutfî (k.s)


Alvarlı Efe Hazretleri – Firkatnâme-i Ramazân Şiiri
Ramazan Şiirleri, Divân-ı Muhabbet
Alvarlı Efe Hazretleri Şiirleri

Bir Yorum Bırak